Uncategorized @tr

oňat öndürijilik saglygy

oňat öndürijilik saglygy

 

oňat öndürijilik saglygy

Ageaşyňyz we saglygyňyz göwreli bolmak mümkinçiligiňize täsir edip biler. Sagdyn durmuş ýörelgesini saklamak, hasyllylygy ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

ýaşy we hasyllylygy

Hasyllylyk barada aýdylanda, ýaş möhümdir. Häzirki wagtda köp adam çagaly bolmak üçin ulalmak üçin garaşýar. Emma önelgelilik wagtyň geçmegi bilen azalýar we soň çaga edinmek isleseňiz muny göz öňünde tutuň. Aýallar we erkekler ýigrimi ýaşlarynda has dogurýarlar.

Aýallarda çaga dogurmak ýaşy bilen has çalt azalýar. Bu pese gaçmak 35 ýaşdan soň çaltlaşýar. Birnäçe sebäpler bar, ýöne esasanam ýumurtgalyklardan çykýan ýumurtgalaryň hiliniň ýaramazlaşmagy. 35 ýaşdan uly jübütleriň 1-den birinde çaga dogurmak meselesi bar. Aýal 40 ýaşdan geçensoň, bu 3-den 2-e çykýar.

35 ýaşdan uly aýallar, çaga dogurmak bejergisiniň, şol sanda IVF-iň netijesinde göwreli bolmak ähtimallygy pes we göwreli bolsa, göwreliligiň döremegi ähtimal. Erkekleriň önelgeliligi 40 ýaşdan başlap kem-kemden azalýar, ýöne erkekleriň köpüsi 50 ýaşdan we ondan hem köp çagaly bolup bilýär.

Çilim çekmek we aýallaryň önelgeliligi

Çilim çekmek köpeliş ulgamynyň ähli ugurlarynda diýen ýaly kynçylyk döredip biler. Çilim çekýän aýallarda göwrelilikde kynçylyk çekmek, önelgesizlik bejergisine jogap bermezlik, irki menopauza sezewar bolmak we ýatgy we wulwar düwnük keseliniň döremek howpy has ýokarydyr. Çilim çekmek, ilkinji gezek göwreli bolmaga synanyşýan iki aýal we öň göwreli aýallar üçin önelgesizlik töwekgelçiliginiň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr.

Çilim çekýän aýallarda in vitro tohumlandyrma (IVF) has pes täsir edýär. Çilim çekýän aýallarda ektopiki göwrelilik we göwreliligiň döremek howpy hem ýokarlanýar. Göwrelilik döwründe çilim çekmek, çaganyň wagtyndan öň dogulmagy, pes dogluş agramy, düşegiň ölümi (çaga ölüminiň sindromy ýa-da SIDS diýlip hem atlandyrylýar) we ömrüniň ilkinji alty aýynda dem almak meselesi bilen baglanyşykly dürli saglyk problemalary bilen baglanyşyklydyr.

Çilim çekmek we erkekleriň önelgeliligi

Gözlegler, çilim çekýän erkekleriň sperma hiliniň we çilim çekmeýänlere garanyňda has pesdigini görkezdi. Çilim çekmek erkekleriň erektil disfunksiýasyna hem sebäp bolup biler. Çilimdäki iki esasy himiki maddalar nikotin we kömürturşy gazy bolup, arteriýalary daraldýar we bedeniň üsti bilen gan aýlanyşyny azaldýar we jyns agzalaryna gan akmagyna täsir edýär.

Çilimi taşlamak bilen, ejizlik töwekgelçiligini azaldarsyňyz we spermaňyzyň hilini ýokarlandyrarsyňyz, göwreli bolmak ýa-da önelgesiz bolmak ähtimallygyňyz azdyr.

Çilimi taşlamaga kömek üçin 13 7848 telefon belgisine jaň ediň.

STD-lerden gaça duruň

Hlamidiýa we gonoreýa ýaly jyns ýollary arkaly geçýän keseller, aýalyň fallop turbalaryna zeper ýetirip biler, bu bolsa göwreli bolmagy kynlaşdyryp biler. STI bar diýip pikir edýän bolsaňyz, lukmanyňyza ýa-da jynsy saglyk klinikasyna gidiň.

sagdyn agram boluň

Artykmaç semremek ýa-da aşa semremek, göwreli bolmak mümkinçiligiňizi azaldyp biler. Önelgesizligiň bir sebäbi polikistik ýumurtgalyk sindromydyr (PCOS), aşa semizlik ýa-da semizlik sebäpli hasam erbetleşýär.

alkogol

Hökümet göwreliligi meýilleşdirýän aýal-gyzlar üçin alkogol içgileriniň iň ygtybarlydygyny maslahat berýär. Sebäbi hiç bir barlag göwrelilik döwründe alkogol içgileriniň howpsuz derejesini tapmady we köp aýallar göwreli bolanda bilenoklar.

Günde 3-den 4-e çenli alkogol erkekler sperma zeper ýetirip biler.

Düwürtikleriňizi sowuk saklaň

Erkek adamyň mäzleri, bedeniň galan böleklerinden bir ýa-da iki dereje sowuk bolmaly. Gaty içki eşikler we gyzgyn duşlar mäziň temperaturasyny ýokarlandyryp biler.

Radiasiýa we howply himiki maddalardan gaça duruň

Käbir reňklerde tapylan glikol erginleri ýaly radiasiýa we himiki maddalara täsir etmek hasyllylyga zyýan berip biler.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu